ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν είναι συμπληρωμένη, φέρει την επωνυμία του καταστήματος πώλησης και τοποθέτησης, και συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξης.

Η εγγύηση καλύπτει την κεντρική μονάδα του συστήματος εφ’ όρου ζωής στον πρώτο χρήστη της.

Τα τηλεχειριστήρια και τα αξεσουάρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προήλθαν από βίαιη φθορά, πυρκαγιά, εισροή νερών, διάβρωση, κόψιμο των καλωδίων, πλαστικά μέρη η επέμβαση εκτός από το service της ELSER.

Η ELSER δεν είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση από κατάστημα τοποθέτησης, για τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος από κακή τοποθέτηση. Σε περίπτωση επισκευής η αφαίρεση, επανατοποθέτηση, τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.!.