Εν όψει της εφαρμογής από 25/05/2018, του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού GDPR για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ELSER και οι άνθρωποί της έχουν εκπαιδευτεί και υλοποιήσει σχέδια που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση μας σχετικά με την συγκεκριμένη οδηγία.

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων της ΕΕ και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο ΕΕ.

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η ELSER ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα.